अमरकोषसम्पद्

         

कटम्भरा (स्त्री) == प्रसारिणी

तस्यां कटम्भरा राजबला भद्रबलेत्यपि 
वनौषधिवर्गः 2.4.153.1.1

पर्यायपदानि
 अवाक्पुष्पी कारवी च सरणा तु प्रसारिणी॥
 तस्यां कटम्भरा राजबला भद्रबलेत्यपि।

 सरणा (स्त्री)
 प्रसारिणी (स्त्री)
 कटम्भरा (स्त्री)
 राजबला (स्त्री)
 भद्रबला (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 कटुः कटम्भराशोकरोहिणी कटुरोहिणी॥

 कटम्भरा (स्त्री) - कटुरोहिणी 2.4.85.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue