अमरकोषसम्पद्

         

कोरक (पुं) == अविकसितपुष्पम्

क्षारको जालकं क्लीबे कलिका कोरकः पुमान् 
वनौषधिवर्गः 2.4.16.1.4

पर्यायपदानि
 क्षारको जालकं क्लीबे कलिका कोरकः पुमान्।

 कलिका (स्त्री)
 कोरक (पुं)
अर्थान्तरम्
 तित्तिरिः कुक्कुभो लावो जीवञ्जीवश्च कोरकः।

 कोरक (पुं) - पक्षिजातिविशेषः 2.5.35.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue