अमरकोषसम्पद्

         

काश (पुं-नपुं) == काशम्

नडस्तु धमनः पोटगलोऽथो काशमस्त्रियाम् 
वनौषधिवर्गः 2.4.162.2.4

पर्यायपदानि
 नडस्तु धमनः पोटगलोऽथो काशमस्त्रियाम्॥
 इक्षुगन्धा पोटगलः पुंसि भूम्नि तु बल्वजाः।

 काश (पुं-नपुं)
 इक्षुगन्धा (स्त्री)
 पोटगल (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue