अमरकोषसम्पद्

         

पोटगल (पुं) == काशम्

इक्षुगन्धा पोटगलः पुंसि भूम्नि तु बल्वजाः 
वनौषधिवर्गः 2.4.163.1.2

पर्यायपदानि
 नडस्तु धमनः पोटगलोऽथो काशमस्त्रियाम्॥
 इक्षुगन्धा पोटगलः पुंसि भूम्नि तु बल्वजाः।

 काश (पुं-नपुं)
 इक्षुगन्धा (स्त्री)
 पोटगल (पुं)
अर्थान्तरम्
 नडस्तु धमनः पोटगलोऽथो काशमस्त्रियाम्॥

 पोटगल (पुं) - नडः 2.4.162.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue