अमरकोषसम्पद्

         

पवित्र (नपुं) == दर्भः

अस्त्री कुशं कुथो दर्भः पवित्रमथ कत्तृणम् 
वनौषधिवर्गः 2.4.166.1.4

पर्यायपदानि
 अस्त्री कुशं कुथो दर्भः पवित्रमथ कत्तृणम्।

 कुश (पुं-नपुं)
 कुथ (पुं)
 दर्भ (पुं)
 पवित्र (नपुं)
अर्थान्तरम्
 पवित्रः प्रयतः पूतः पाषण्डाः सर्वलिङ्गिनः।
 पूतं पवित्रं मेध्यं च वीध्रं तु विमलार्थकम्॥

 पवित्र (पुं) - पवित्रः 2.7.45.1
 पवित्र (पुं) - पवित्रः 3.1.55.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue