अमरकोषसम्पद्

         

ब्रह्मवर्गः 2.7.45

पवित्रः प्रयतः पूतः पाषण्डाः सर्वलिङ्गिनः
पालाशो दण्ड आषाढो व्रते राम्भस्तु वैणवः

पवित्र (पुं) = पवित्रः. 2.7.45.1.1

प्रयत (पुं) = पवित्रः. 2.7.45.1.2

पूत (पुं) = पवित्रः. 2.7.45.1.3

पाषण्ड (पुं) = दुःशास्त्रवर्तिः. 2.7.45.1.4

सर्वलिङ्गिन् (पुं) = दुःशास्त्रवर्तिः. 2.7.45.1.5

आषाढ (पुं) = पलाशदण्डः. 2.7.45.2.1

राम्भ (पुं) = वैष्णवदण्डः. 2.7.45.2.2

वैणव (पुं) = वैष्णवदण्डः. 2.7.45.2.3

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue