अमरकोषसम्पद्

         

पूग (पुं) == क्रमुकवृक्षः

घोण्टा तु पूगः क्रमुको गुवाकः खपुरोऽस्य तु 
वनौषधिवर्गः 2.4.169.1.2

पर्यायपदानि
 घोण्टा तु पूगः क्रमुको गुवाकः खपुरोऽस्य तु।

 घोण्टा (स्त्री)
 पूग (पुं)
 क्रमुक (पुं)
 गुवाक (पुं)
 खपुर (पुं)
अर्थान्तरम्
 पतङ्गौ पक्षिसूर्यौ च पूगः क्रमुकवृन्दयोः।

 पूग (पुं) - समूहः 3.3.20.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue