अमरकोषसम्पद्

         

उद्वेग (नपुं) == क्रमुकफलम्

फलमुद्वेगमेते च हिन्तालसहितास्त्रयः 
वनौषधिवर्गः 2.4.169.2.1

पर्यायपदानि
 फलमुद्वेगमेते च हिन्तालसहितास्त्रयः॥

 उद्वेग (नपुं)
अर्थान्तरम्
 निगादो निगदे मादो मद उद्वेग उद्भ्रमे॥

 उद्वेग (पुं) - उद्वेजनम् 3.2.12.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue