अमरकोषसम्पद्

         

सुम (नपुं) == पुष्पम्

स्त्रियः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम् 
वनौषधिवर्गः 2.4.17.1.5

पर्यायपदानि
 स्त्रियः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्।

 सुमनस् (स्त्री)
 पुष्प (नपुं)
 प्रसून (नपुं)
 कुसुम (नपुं)
 सुम (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue