अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.17

स्त्रियः सुमनसः पुष्पं प्रसूनं कुसुमं सुमम्
मकरन्दः पुष्परसः परागः सुमनोरजः

सुमनस् (स्त्री) = पुष्पम्. 2.4.17.1.1

पुष्प (नपुं) = पुष्पम्. 2.4.17.1.2

प्रसून (नपुं) = पुष्पम्. 2.4.17.1.3

कुसुम (नपुं) = पुष्पम्. 2.4.17.1.4

सुम (नपुं) = पुष्पम्. 2.4.17.1.5

मकरन्द (पुं) = पुष्पमधुः. 2.4.17.2.1

पुष्परस (पुं) = पुष्पमधुः. 2.4.17.2.2

पराग (पुं) = पुष्परेणुः. 2.4.17.2.3

सुमनोरज (नपुं) = पुष्परेणुः. 2.4.17.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue