अमरकोषसम्पद्

         

पराग (पुं) == पुष्परेणुः

मकरन्दः पुष्परसः परागः सुमनोरजः 
वनौषधिवर्गः 2.4.17.2.3

पर्यायपदानि
 मकरन्दः पुष्परसः परागः सुमनोरजः॥

 पराग (पुं)
 सुमनोरज (नपुं)
अर्थान्तरम्
 परागः कौसुमे रेणौ स्नानीयादौ रजस्यपि।

 पराग (पुं) - स्नानीयादि गन्धद्रव्यम् 3.3.21.1
 पराग (पुं) - रजः 3.3.21.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue