अमरकोषसम्पद्

         

मन्मथ (पुं) == कपित्थः

अश्वत्थेऽथ कपित्थे स्युर्दधित्थग्राहिमन्मथाः 
वनौषधिवर्गः 2.4.21.1.5

पर्यायपदानि
 अश्वत्थेऽथ कपित्थे स्युर्दधित्थग्राहिमन्मथाः।
 तस्मिन्दधिफलः पुष्पफलदन्तशठावपि॥

 कपित्थ (पुं)
 दधित्थ (पुं)
 ग्राहिन् (पुं)
 मन्मथ (पुं)
 दधिफल (पुं)
 पुष्पफल (पुं)
 दन्तशठ (पुं)
अर्थान्तरम्
 मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः।

 मन्मथ (पुं) - कामदेवः 1.1.25.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue