अमरकोषसम्पद्

         

स्वर्गवर्गः 1.1.25

मदनो मन्मथो मारः प्रद्युम्नो मीनकेतनः
कन्दर्पो दर्पकोऽनङ्गः कामः पञ्चशरः स्मरः

मदन (पुं) = कामदेवः. 1.1.25.1.1

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

मन्मथ (पुं) = कामदेवः. 1.1.25.1.2

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

मार (पुं) = कामदेवः. 1.1.25.1.3

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

प्रद्युम्न (पुं) = कामदेवः. 1.1.25.1.4

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

मीनकेतन (पुं) = कामदेवः. 1.1.25.1.5

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

कन्दर्प (पुं) = कामदेवः. 1.1.25.2.1

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

दर्पक (पुं) = कामदेवः. 1.1.25.2.2

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

अनङ्ग (पुं) = कामदेवः. 1.1.25.2.3

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

काम (पुं) = कामदेवः. 1.1.25.2.4

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

पञ्चशर (पुं) = कामदेवः. 1.1.25.2.5

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

स्मर (पुं) = कामदेवः. 1.1.25.2.6

English: kamadeva
Telugu: కామదేవుడు

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue