अमरकोषसम्पद्

         

उदुम्बर (पुं) == उदुम्बरः

उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.22.1.1

पर्यायपदानि
 उदुम्बरो जन्तुफलो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः।

 उदुम्बर (पुं)
 जन्तुफल (पुं)
 यज्ञाङ्ग (पुं)
 हेमदुग्धक (पुं)
अर्थान्तरम्
 शुल्बं म्लेच्छमुखं द्व्यष्टवरिष्टोदुम्बराणि च॥

 उदुम्बर (नपुं) - ताम्रम् 2.9.97.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue