अमरकोषसम्पद्

         

प्लक्ष (पुं) == प्लक्षः

प्लक्षो जटी पर्कटी स्यान्न्यग्रोधो बहुपाद्वटः 
वनौषधिवर्गः 2.4.32.2.1

पर्यायपदानि
 प्लक्षो जटी पर्कटी स्यान्न्यग्रोधो बहुपाद्वटः॥

 प्लक्ष (पुं)
 जटिन् (पुं)
 पर्कटि (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्लक्षश्च तिन्तिडी चिञ्चाम्लिकाथो पीतसारके॥

 प्लक्ष (पुं) - कपीतनवृक्षः 2.4.43.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue