अमरकोषसम्पद्

         

कुम्भ (पुं) == गुग्गुलुवृक्षः

कुम्भोलूखलकं क्लीबे कौशिको गुग्गुलुः पुरः 
वनौषधिवर्गः 2.4.34.1.1

पर्यायपदानि
 कुम्भोलूखलकं क्लीबे कौशिको गुग्गुलुः पुरः।

 कुम्भ (पुं)
 उलूखलक (नपुं)
 कौशिक (पुं)
 गुग्गुलु (पुं)
 पुर (पुं)
अर्थान्तरम्
 कुम्भौ तु पिण्डौ शिरसस्तयोर्मध्ये विदुः पुमान्॥
 कुम्भौ घटेभमूर्धांशौ डिम्भौ तु शिशुबालिशौ॥

 कुम्भ (पुं) - गजमस्तकौ 2.8.37.2
 कुम्भ (वि) - घटः 3.3.134.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue