अमरकोषसम्पद्

         

कुवल (नपुं) == बदरीफलम्

कर्कन्धूर्बदरी कोलिः कोलं कुवलफेनिले 
वनौषधिवर्गः 2.4.36.2.5

पर्यायपदानि
 कर्कन्धूर्बदरी कोलिः कोलं कुवलफेनिले॥
 सौवीरं बदरं घोण्टाप्यथ स्यात्स्वादुकण्टकः।

 कोल (नपुं)
 कुवल (नपुं)
 फेनिल (पुं)
 सौवीर (नपुं)
 बदर (नपुं)
 घोण्टा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue