अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.37

सौवीरं बदरं घोण्टाप्यथ स्यात्स्वादुकण्टकः
विकङ्कतः स्रुवावृक्षो ग्रन्थिलो व्याघ्रपादपि

सौवीर (नपुं) = बदरीफलम्. 2.4.37.1.1

बदर (नपुं) = बदरीफलम्. 2.4.37.1.2

घोण्टा (स्त्री) = बदरीफलम्. 2.4.37.1.3

स्वादुकण्टक (पुं) = विकङ्कतः. 2.4.37.1.4

विकङ्कत (पुं) = विकङ्कतः. 2.4.37.2.1

श्रुवावृक्ष (पुं) = विकङ्कतः. 2.4.37.2.2

ग्रन्थिल (पुं) = विकङ्कतः. 2.4.37.2.3

व्याघ्रपाद् (पुं) = विकङ्कतः. 2.4.37.2.4

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue