अमरकोषसम्पद्

         

फेनिल (पुं) == बदरीफलम्

कर्कन्धूर्बदरी कोलिः कोलं कुवलफेनिले 
वनौषधिवर्गः 2.4.36.2.6

पर्यायपदानि
 कर्कन्धूर्बदरी कोलिः कोलं कुवलफेनिले॥
 सौवीरं बदरं घोण्टाप्यथ स्यात्स्वादुकण्टकः।

 कोल (नपुं)
 कुवल (नपुं)
 फेनिल (पुं)
 सौवीर (नपुं)
 बदर (नपुं)
 घोण्टा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 रक्तोऽसौ मधुशिग्रुः स्यादरिष्टः फेनिलः समौ॥

 फेनिल (पुं) - अरिष्टः-रीढा 2.4.31.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue