अमरकोषसम्पद्

         

प्लक्ष (पुं) == कपीतनवृक्षः

प्लक्षश्च तिन्तिडी चिञ्चाम्लिकाथो पीतसारके 
वनौषधिवर्गः 2.4.43.2.1

पर्यायपदानि
 गर्दभाण्डे कन्दरालकपीतनसुपार्श्वकाः।
 प्लक्षश्च तिन्तिडी चिञ्चाम्लिकाथो पीतसारके॥

 गर्दभाण्ड (पुं)
 कन्दराल (पुं)
 कपीतन (पुं)
 सुपार्श्वक (पुं)
 प्लक्ष (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्लक्षो जटी पर्कटी स्यान्न्यग्रोधो बहुपाद्वटः॥

 प्लक्ष (पुं) - प्लक्षः 2.4.32.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue