अमरकोषसम्पद्

         

गायत्री (स्त्री) == खदिरः

गायत्री बालतनयः खदिरो दन्तधावनः 
वनौषधिवर्गः 2.4.49.2.1

पर्यायपदानि
 गायत्री बालतनयः खदिरो दन्तधावनः॥

 गायत्री (स्त्री)
 बालतनय (पुं)
 खदिर (पुं)
 दन्तधावन (पुं)
अर्थान्तरम्
 गायत्रीप्रमुखं छन्दो हव्यपाके चरुः पुमान्॥

 गायत्री (स्त्री) - गायत्रीच्छन्दः 2.7.22.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue