अमरकोषसम्पद्

         

मरुबक (पुं) == मयनफलवृक्षः

पिण्डीतको मरुबकः श्वसनः करहाटकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.52.2.2

पर्यायपदानि
 पिण्डीतको मरुबकः श्वसनः करहाटकः॥
 शल्यश्च मदने शक्रपादपः पारिभद्रकः।

 पिण्डीतक (पुं)
 मरुबक (पुं)
 श्वसन (पुं)
 करहाटक (पुं)
 शल्य (पुं)
 मदन (पुं)
अर्थान्तरम्
 समीरणो मरुबकः प्रस्थपुष्पः फणिज्जकः।

 मरुबक (पुं) - जम्बीरः 2.4.79.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue