अमरकोषसम्पद्

         

पाटला (स्त्री) == पाटला

पाटलिः पाटला मोघा काचस्थाली फलेरुहा 
वनौषधिवर्गः 2.4.54.2.2

पर्यायपदानि
 पाटलिः पाटला मोघा काचस्थाली फलेरुहा॥
 कृष्णवृन्ता कुबेराक्षी श्यामा तु महिलाह्वया।

 पाटलि (स्त्री-पुं)
 पाटला (स्त्री)
 अमोघा (स्त्री)
 काचस्थाली (स्त्री)
 फलेरुहा (स्त्री)
 कृष्णवृन्ता (स्त्री)
 कुबेराक्षी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 विदार्याद्यास्तु मूलेऽपि पुष्पे क्लीबेऽपि पाटला।

 पाटला (स्त्री-नपुं) - पाटलकुसुमः 2.4.20.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue