अमरकोषसम्पद्

         

विष्वक्सेना (स्त्री) == प्रियङ्गुवृक्षः

विष्वक्सेना गन्धफली कारम्भा प्रियकश्च सा 
वनौषधिवर्गः 2.4.56.1.1

पर्यायपदानि
 कृष्णवृन्ता कुबेराक्षी श्यामा तु महिलाह्वया।
 लता गोवन्दनी गुन्द्रा प्रियङ्गुः फलिनी फली॥
 विष्वक्सेना गन्धफली कारम्भा प्रियकश्च सा।

 श्यामा (स्त्री)
 महिलाह्वय (स्त्री)
 लता (स्त्री)
 गोवन्दनी (स्त्री)
 गुन्द्रा (स्त्री)
 प्रियङ्गु (स्त्री)
 फलिनी (स्त्री)
 फली (स्त्री)
 विष्वक्सेना (स्त्री)
 गन्धफली (स्त्री)
 कारम्भा (स्त्री)
 प्रियक (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue