अमरकोषसम्पद्

         

पिच्छिल (वि) == शिंशपा

पिचुमन्दश्च निम्बेऽथ पिच्छिलागुरुशिंशपा 
वनौषधिवर्गः 2.4.62.2.3

पर्यायपदानि
 पिचुमन्दश्च निम्बेऽथ पिच्छिलागुरुशिंशपा।

 पिच्छिल (वि)
 अगुरु (नपुं)
 शिंशपा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 स्यात्पिच्छिलं तु विजिलं संमृष्टं शोधितं समे।

 पिच्छिल (वि) - मण्डयुक्तदध्यादिः 2.9.46.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue