अमरकोषसम्पद्

         

चाम्पेय (पुं) == चम्पकः

भण्डिलोऽप्यथ चाम्पेयश्चम्पको हेमपुष्पकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.63.2.2

पर्यायपदानि
 भण्डिलोऽप्यथ चाम्पेयश्चम्पको हेमपुष्पकः॥

 चाम्पेय (पुं)
 चाम्पक (पुं)
 हेमपुष्पक (पुं)
अर्थान्तरम्
 चाम्पेयः केसरो नागकेसरः काञ्चनाह्वयः।

 चाम्पेय (पुं) - चाम्पेयः 2.4.65.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue