अमरकोषसम्पद्

         

वनौषधिवर्गः 2.4.65

चाम्पेयः केसरो नागकेसरः काञ्चनाह्वयः
जया जयन्ती तर्कारी नादेयी वैजयन्तिका

चाम्पेय (पुं) = चाम्पेयः. 2.4.65.1.1

केसर (पुं) = चाम्पेयः. 2.4.65.1.2

नागकेसर (पुं) = चाम्पेयः. 2.4.65.1.3

काञ्चनाह्वय (पुं) = चाम्पेयः. 2.4.65.1.4

जया (स्त्री) = अम्ब्वरणिः. 2.4.65.2.1

जयन्ती (स्त्री) = अम्ब्वरणिः. 2.4.65.2.2

तर्कारी (स्त्री) = अम्ब्वरणिः. 2.4.65.2.3

नादेयी (स्त्री) = अम्ब्वरणिः. 2.4.65.2.4

वैजयन्तिका (स्त्री) = अम्ब्वरणिः. 2.4.65.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue