अमरकोषसम्पद्

         

काञ्चनाह्वय (पुं) == चाम्पेयः

चाम्पेयः केसरो नागकेसरः काञ्चनाह्वयः 
वनौषधिवर्गः 2.4.65.1.4

पर्यायपदानि
 चाम्पेयः केसरो नागकेसरः काञ्चनाह्वयः।

 चाम्पेय (पुं)
 केसर (पुं)
 नागकेसर (पुं)
 काञ्चनाह्वय (पुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue