अमरकोषसम्पद्

         

कालस्कन्ध (पुं) == तमालः

कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छोऽप्यथ सिन्दुके 
वनौषधिवर्गः 2.4.68.1.1

पर्यायपदानि
 कालस्कन्धस्तमालः स्यात्तापिच्छोऽप्यथ सिन्दुके।

 कालस्कन्ध (पुं)
 तमाल (पुं)
 तापिच्छ (पुं)
अर्थान्तरम्
 तिन्दुकः स्फूर्जकः कालस्कन्धश्च शितिसारके॥

 कालस्कन्ध (पुं) - तिन्दुकः 2.4.38.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue