अमरकोषसम्पद्

         

महासहा (स्त्री) == महासहा

सहा कुमारी तरणिरम्लानस्तु महासहा 
वनौषधिवर्गः 2.4.73.2.5

पर्यायपदानि
 सहा कुमारी तरणिरम्लानस्तु महासहा॥

 अम्लान (पुं)
 महासहा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 हयपुच्छी तु काम्बोजी माषपर्णी महासहा॥

 महासहा (स्त्री) - माषपर्णी 2.4.138.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue