अमरकोषसम्पद्

         

कटम्भरा (स्त्री) == कटुरोहिणी

कटुः कटम्भराशोकरोहिणी कटुरोहिणी 
वनौषधिवर्गः 2.4.85.2.2

पर्यायपदानि
 कटुः कटम्भराशोकरोहिणी कटुरोहिणी॥
 मत्स्यपित्ता कृष्णभेदी चक्राङ्गी शकुलादनी।

 कटु (स्त्री)
 कटम्भरा (स्त्री)
 अशोकरोहिणी (स्त्री)
 कटुरोहिणी (स्त्री)
 मत्स्यपित्ता (स्त्री)
 कृष्णभेदी (स्त्री)
 चक्राङ्गी (स्त्री)
 शकुलादनी (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 तस्यां कटम्भरा राजबला भद्रबलेत्यपि।

 कटम्भरा (स्त्री) - प्रसारिणी 2.4.153.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue