अमरकोषसम्पद्

         

कालमेषिका (स्त्री) == मञ्जिष्टा

मञ्जिष्टा विकसा जिङ्गी समङ्गा कालमेषिका 
वनौषधिवर्गः 2.4.90.2.5

पर्यायपदानि
 मञ्जिष्टा विकसा जिङ्गी समङ्गा कालमेषिका॥
 मण्डूकपर्णी भण्डीरी भण्डी योजनवल्ल्यपि।

 मञ्जिष्टा (स्त्री)
 विकसा (स्त्री)
 जिङ्गी (स्त्री)
 समङ्गा (स्त्री)
 कालमेषिका (स्त्री)
 मण्डूकपर्णी (स्त्री)
 भण्डीरी (स्त्री)
 भण्डी (स्त्री)
 योजनवल्ली (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 काला मसूरविदलार्धचन्द्रा कालमेषिका।

 कालमेषिका (स्त्री) - श्यामत्रिधारा 2.4.109.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue