अमरकोषसम्पद्

         

गुहा (स्त्री) == सिंहिपुच्छी

क्रोष्टुविन्ना सिंहपुच्छी कलशिर्धावनिर्गुहा 
वनौषधिवर्गः 2.4.93.1.5

पर्यायपदानि
 पृश्निपर्णी पृथक्पर्णी चित्रपर्ण्यङ्घ्रिवल्लिका॥
 क्रोष्टुविन्ना सिंहपुच्छी कलशिर्धावनिर्गुहा।

 पृश्निपर्णी (स्त्री)
 पृथक्पर्णी (स्त्री)
 चित्रपर्णी (स्त्री)
 अङ्घ्रिवल्लिका (स्त्री)
 क्रोष्टुविन्ना (स्त्री)
 सिंहपुच्छी (स्त्री)
 कलशी (स्त्री)
 धावनी (स्त्री)
 गुहा (स्त्री)
अर्थान्तरम्
 दरी तु कन्दरो वा स्त्री देवखातबिले गुहा।

 गुहा (स्त्री) - गिरिबिलम् 2.3.6.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue