अमरकोषसम्पद्

         

इक्षुगन्धा (स्त्री) == गोक्षुरकः

पलङ्कषा त्विक्षुगन्धा श्वदंष्ट्रा स्वादुकण्टकः 
वनौषधिवर्गः 2.4.98.2.2

पर्यायपदानि
 पलङ्कषा त्विक्षुगन्धा श्वदंष्ट्रा स्वादुकण्टकः॥
 गोकण्टको गोक्षुरको वनशृङ्गाट इत्यपि।

 पलङ्कषा (स्त्री)
 इक्षुगन्धा (स्त्री)
 श्वदंष्ट्रा (स्त्री)
 स्वादुकण्टक (पुं)
 गोकण्टक (पुं)
 गोक्षुरक (पुं)
 वनशृङ्गाट (पुं)
अर्थान्तरम्
 इक्षुगन्धा तु काण्डेक्षुकोकिलाक्षेक्षुरक्षुराः॥
 विदारी क्षीरशुक्लेक्षुगन्धा क्रोष्टी च या सिता।
 इक्षुगन्धा पोटगलः पुंसि भूम्नि तु बल्वजाः।

 इक्षुगन्धा (स्त्री) - इक्षुगन्धा 2.4.104.2
 इक्षुगन्धा (स्त्री) - कृष्णभूकूश्माण्डः 2.4.110.1
 इक्षुगन्धा (स्त्री) - काशम् 2.4.163.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue