अमरकोषसम्पद्

         

खद्योत (पुं) == खद्योतः

समौ पतङ्गशलभौ खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः 
सिंहादिवर्गः 2.5.28.2.3

पर्यायपदानि
 समौ पतङ्गशलभौ खद्योतो ज्योतिरिङ्गणः॥

 खद्योत (पुं)
 ज्योतिरिङ्गण (पुं)
अर्थान्तरम्
 प्रद्योतनो दिनमणिः खद्योतो लोकबान्धवः।

 खद्योत (पुं) - सूर्यः 1.3.31.4
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue