अमरकोषसम्पद्

         

भृङ्ग (पुं) == भ्रमरः

द्विरेफपुष्पलिड्भृङ्गषट्पदभ्रमरालयः 
सिंहादिवर्गः 2.5.29.2.3

पर्यायपदानि
 मधुव्रतो मधुकरो मधुलिण्मधुपालिनः।
 द्विरेफपुष्पलिड्भृङ्गषट्पदभ्रमरालयः॥

 मधुव्रत (पुं)
 मधुकर (पुं)
 मधुलिह (पुं)
 मधुप (पुं)
 अलिन् (पुं)
 द्विरेफ (पुं)
 पुष्पलिह् (पुं)
 भृङ्ग (पुं)
 षट्पद (पुं)
 भ्रमर (पुं)
 अलि (पुं)
अर्थान्तरम्
 त्वक्पत्रमुत्कटं भृङ्गं त्वचं चोचं वराङ्गकम्॥
 कलिङ्गभृङ्गधूम्याटा अथ स्याच्छतपत्रकः॥

 भृङ्ग (नपुं) - त्वक्पत्रम् 2.4.134.2
 भृङ्ग (पुं) - भृङ्गः 2.5.16.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue