अमरकोषसम्पद्

         

तनूरुह (नपुं) == पक्षिपक्षः

गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं च तनूरुहम् 
सिंहादिवर्गः 2.5.36.1.6

पर्यायपदानि
 गरुत्पक्षच्छदाः पत्रं पतत्रं च तनूरुहम्।

 गरुत् (पुं)
 पक्ष (पुं)
 छद (पुं-नपुं)
 पत्र (नपुं)
 पतत्र (नपुं)
 तनूरुह (नपुं)
अर्थान्तरम्
 तनूरुहं रोम लोम तद्वृद्धौ श्मश्रु पुम्मुखे।

 तनूरुह (नपुं) - रोमः 2.6.99.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue