अमरकोषसम्पद्

         

पक्षति (स्त्री) == पक्षमूलम्

स्त्री पक्षतिः पक्षमूलं चञ्चुस्त्रोटिरुभे स्त्रियौ 
सिंहादिवर्गः 2.5.36.2.1

पर्यायपदानि
 स्त्री पक्षतिः पक्षमूलं चञ्चुस्त्रोटिरुभे स्त्रियौ॥

 पक्षति (स्त्री)
 पक्षमूल (नपुं)
अर्थान्तरम्
 [कालो]{m} [दिष्टो]{m}ऽ[प्यनेहा]{m}पि [समयो]{m}ऽप्यथ / [पक्षतिः]{f}।

 पक्षति (स्त्री) - प्रतिपत्तिथिः 1.4.1.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue