अमरकोषसम्पद्

         

कूट (पुं-नपुं) == धान्यादिराशिः

स्यान्निकायः पुञ्जराशी तूत्करः कूटमस्त्रियाम् 
सिंहादिवर्गः 2.5.42.2.5

पर्यायपदानि
 स्यान्निकायः पुञ्जराशी तूत्करः कूटमस्त्रियाम्॥

 पुञ्ज (पुं)
 राशि (स्त्री-पुं)
 उत्कर (पुं)
 कूट (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 कूटोऽस्त्री शिखरं शृङ्गं प्रपातस्त्वतटो भृगुः॥
 अयोघने शैलशृङ्गे सीराङ्गे कूटमस्त्रियाम्।

 कूट (पुं-नपुं) - पर्वताग्रः 2.3.4.2
 कूट (पुं-नपुं) - माया 3.3.37.1
 कूट (पुं-नपुं) - निश्चलवस्तु 3.3.37.1
 कूट (पुं-नपुं) - राशिः 3.3.37.1
 कूट (पुं-नपुं) - कपटः 3.3.37.1
 कूट (पुं-नपुं) - असत्यवचनम् 3.3.37.1
 कूट (पुं-नपुं) - यन्त्रम् 3.3.37.1
 कूट (पुं-नपुं) - अयोघनम् 3.3.37.1
 कूट (पुं-नपुं) - सीराङ्गः 3.3.37.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue