अमरकोषसम्पद्

         

नर (पुं) == मनुष्यः

मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नराः 
मनुष्यवर्गः 2.6.1.1.6

पर्यायपदानि
 मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नराः।

 मनुष्य (पुं)
 मानुष (पुं)
 मर्त्य (पुं)
 मनुज (पुं)
 मानव (पुं)
 नर (पुं)
अर्थान्तरम्
 स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा नरः॥

 नर (पुं) - पुरुषः 2.6.1.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue