अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.1

मनुष्या मानुषा मर्त्या मनुजा मानवा नराः
स्युः पुमांसः पञ्चजनाः पुरुषाः पूरुषा नरः

मनुष्य (पुं) = मनुष्यः. 2.6.1.1.1

मानुष (पुं) = मनुष्यः. 2.6.1.1.2

मर्त्य (पुं) = मनुष्यः. 2.6.1.1.3

मनुज (पुं) = मनुष्यः. 2.6.1.1.4

मानव (पुं) = मनुष्यः. 2.6.1.1.5

नर (पुं) = मनुष्यः. 2.6.1.1.6

पुमाम्स (पुं) = पुरुषः. 2.6.1.2.1

पञ्चजन (पुं) = पुरुषः. 2.6.1.2.2

पुरुष (पुं) = पुरुषः. 2.6.1.2.3

पूरुष (पुं) = पुरुषः. 2.6.1.2.4

नर (पुं) = पुरुषः. 2.6.1.2.5

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue