अमरकोषसम्पद्

         

फाल (वि) == कार्पासवस्त्रम्

वाल्कं क्षौमादि फालं तु कार्पासं बादरं च तत् 
मनुष्यवर्गः 2.6.111.1.2

पर्यायपदानि
 वाल्कं क्षौमादि फालं तु कार्पासं बादरं च तत्।

 फाल (वि)
 कार्पास (वि)
 बादर (वि)
अर्थान्तरम्
 निरीशं कुटकं फालः कृषको लाङ्गलं हलम्॥

 फाल (पुं) - लाङ्गलस्याधस्थलोहकाष्ठम् 2.9.13.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue