अमरकोषसम्पद्

         

पत्रोर्ण (नपुं) == धौतकौशेयम्

पत्रोर्णं धौतकौशेयं बहुमूल्यं महाधनम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.113.1.1

पर्यायपदानि
 पत्रोर्णं धौतकौशेयं बहुमूल्यं महाधनम्।

 पत्रोर्ण (नपुं)
 धौतकौशेय (नपुं)
अर्थान्तरम्
 मण्डूकपर्णपत्रोर्णनटकट्वङ्गटुण्टुकाः॥

 पत्रोर्ण (पुं) - शोणकः 2.4.56.2
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue