अमरकोषसम्पद्

         

मार्जना (स्त्री) == प्रोञ्चनादिनाङ्गनिर्मलीकरणम्

परिकर्माङ्गसंस्कारः स्यान्मार्ष्टिर्मार्जना मृजा 
मनुष्यवर्गः 2.6.121.1.4

पर्यायपदानि
 परिकर्माङ्गसंस्कारः स्यान्मार्ष्टिर्मार्जना मृजा।

 मार्ष्टि (स्त्री)
 मार्जना (स्त्री)
 मृजा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue