अमरकोषसम्पद्

         

चित्रक (नपुं) == ललाटकृततिलकम्

तमालपत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.123.1.3

पर्यायपदानि
 तमालपत्रतिलकचित्रकाणि विशेषकम्।

 तमालपत्र (नपुं)
 तिलक (पुं-नपुं)
 चित्रक (नपुं)
 विशेषक (पुं-नपुं)
अर्थान्तरम्
 एरण्ड उरुबूकश्च रुचकश्चित्रकश्च सः।
 सितेऽर्जकोऽत्र पाठी तु चित्रको वह्निसंज्ञकः।

 चित्रक (पुं) - एरण्डः 2.4.51.1
 चित्रक (पुं) - चित्रकः 2.4.80.1
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue