अमरकोषसम्पद्

         

मल्लिगन्धि (नपुं) == मङ्गल्या

कालागुर्वगुरु स्यात्तु मङ्गल्या मल्लिगन्धि यत् 
मनुष्यवर्गः 2.6.127.1.4

पर्यायपदानि
 कालागुर्वगुरु स्यात्तु मङ्गल्या मल्लिगन्धि यत्।

 मङ्गल्या (नपुं)
 मल्लिगन्धि (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue