अमरकोषसम्पद्

         

मृगमद (पुं) == कस्तूरी

मृगनाभिर्मृगमदः कस्तूरी चाथ कोलकम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.129.2.2

पर्यायपदानि
 मृगनाभिर्मृगमदः कस्तूरी चाथ कोलकम्॥

 मृगनाभि (पुं)
 मृगमद (पुं)
 कस्तूरी (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue