अमरकोषसम्पद्

         

पर्यङ्क (पुं) == पर्यङ्कः

शयनं मञ्चपर्यङ्कपल्यङ्काः खट्वया समाः 
मनुष्यवर्गः 2.6.138.1.3

पर्यायपदानि
 शयनं मञ्चपर्यङ्कपल्यङ्काः खट्वया समाः।

 मञ्च (पुं)
 पर्यङ्क (पुं)
 पल्यङ्क (पुं)
 खट्वा (स्त्री)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue