अमरकोषसम्पद्

         

मनुष्यवर्गः 2.6.138

शयनं मञ्चपर्यङ्कपल्यङ्काः खट्वया समाः
गेन्दुकः कन्दुको दीपः प्रदीपः पीठमासनम्

शयन (नपुं) = शय्या. 2.6.138.1.1

मञ्च (पुं) = पर्यङ्कः. 2.6.138.1.2

पर्यङ्क (पुं) = पर्यङ्कः. 2.6.138.1.3

पल्यङ्क (पुं) = पर्यङ्कः. 2.6.138.1.4

खट्वा (स्त्री) = पर्यङ्कः. 2.6.138.1.5

गेन्दुक (पुं) = कन्दुकः. 2.6.138.2.1

कन्दुक (पुं) = कन्दुकः. 2.6.138.2.2

दीप (पुं) = दीपः. 2.6.138.2.3

प्रदीप (पुं) = दीपः. 2.6.138.2.4

पीठ (नपुं) = आसनम्. 2.6.138.2.5

आसन (नपुं) = आसनम्. 2.6.138.2.6

- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue