अमरकोषसम्पद्

         

पीठ (नपुं) == आसनम्

गेन्दुकः कन्दुको दीपः प्रदीपः पीठमासनम् 
मनुष्यवर्गः 2.6.138.2.5

पर्यायपदानि
 गेन्दुकः कन्दुको दीपः प्रदीपः पीठमासनम्॥

 पीठ (नपुं)
 आसन (नपुं)
- Show pada
- Show sloka
- Show varga
- Search amarakosha
- Search apte dictionary
- Play audio
- Copy link to clipboard
- Report an issue